Reklamaciju možete prijaviti preko kontakt strane ovog sajta.